فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۲ : ۲۵۰۶ : ۲۳ : ۳۹۱۱ : ۵۹ : ۳۹۱۷ : ۳۵ : ۱۴۱۷ : ۵۱ : ۴۹۲۳ : ۱۹ : ۰۹
یکشنبه۲ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۳ : ۰۵۰۶ : ۲۴ : ۲۴۱۱ : ۵۹ : ۳۱۱۷ : ۳۴ : ۱۳۱۷ : ۵۰ : ۴۹۲۳ : ۱۸ : ۵۹
دوشنبه۳ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۳ : ۴۵۰۶ : ۲۵ : ۰۹۱۱ : ۵۹ : ۲۳۱۷ : ۳۳ : ۱۳۱۷ : ۴۹ : ۵۱۲۳ : ۱۸ : ۴۹
سه شنبه۴ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۴ : ۲۶۰۶ : ۲۵ : ۵۵۱۱ : ۵۹ : ۱۷۱۷ : ۳۲ : ۱۴۱۷ : ۴۸ : ۵۴۲۳ : ۱۸ : ۴۰
چهارشنبه۵ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۵ : ۰۷۰۶ : ۲۶ : ۴۱۱۱ : ۵۹ : ۱۱۱۷ : ۳۱ : ۱۶۱۷ : ۴۷ : ۵۷۲۳ : ۱۸ : ۳۱
پنج شنبه۶ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۵ : ۴۷۰۶ : ۲۷ : ۲۸۱۱ : ۵۹ : ۰۶۱۷ : ۳۰ : ۲۰۱۷ : ۴۷ : ۰۲۲۳ : ۱۸ : ۲۴
جمعه۷ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۶ : ۲۹۰۶ : ۲۸ : ۱۵۱۱ : ۵۹ : ۰۱۱۷ : ۲۹ : ۲۴۱۷ : ۴۶ : ۰۹۲۳ : ۱۸ : ۱۷
شنبه۸ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۷ : ۱۰۰۶ : ۲۹ : ۰۲۱۱ : ۵۸ : ۵۸۱۷ : ۲۸ : ۳۰۱۷ : ۴۵ : ۱۶۲۳ : ۱۸ : ۱۰
یکشنبه۹ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۷ : ۵۱۰۶ : ۲۹ : ۵۰۱۱ : ۵۸ : ۵۵۱۷ : ۲۷ : ۳۷۱۷ : ۴۴ : ۲۵۲۳ : ۱۸ : ۰۵
دوشنبه۱۰ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۸ : ۳۳۰۶ : ۳۰ : ۳۸۱۱ : ۵۸ : ۵۳۱۷ : ۲۶ : ۴۵۱۷ : ۴۳ : ۳۴۲۳ : ۱۸ : ۰۰
سه شنبه۱۱ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۹ : ۱۵۰۶ : ۳۱ : ۲۶۱۱ : ۵۸ : ۵۱۱۷ : ۲۵ : ۵۴۱۷ : ۴۲ : ۴۶۲۳ : ۱۷ : ۵۵
چهارشنبه۱۲ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۰۹ : ۵۷۰۶ : ۳۲ : ۱۵۱۱ : ۵۸ : ۵۱۱۷ : ۲۵ : ۰۴۱۷ : ۴۱ : ۵۸۲۳ : ۱۷ : ۵۱
پنج شنبه۱۳ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۰ : ۳۹۰۶ : ۳۳ : ۰۴۱۱ : ۵۸ : ۵۱۱۷ : ۲۴ : ۱۶۱۷ : ۴۱ : ۱۲۲۳ : ۱۷ : ۴۹
جمعه۱۴ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۱ : ۲۲۰۶ : ۳۳ : ۵۴۱۱ : ۵۸ : ۵۲۱۷ : ۲۳ : ۲۹۱۷ : ۴۰ : ۲۷۲۳ : ۱۷ : ۴۶
شنبه۱۵ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۲ : ۰۴۰۶ : ۳۴ : ۴۳۱۱ : ۵۸ : ۵۴۱۷ : ۲۲ : ۴۴۱۷ : ۳۹ : ۴۳۲۳ : ۱۷ : ۴۵
یکشنبه۱۶ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۲ : ۴۷۰۶ : ۳۵ : ۳۳۱۱ : ۵۸ : ۵۷۱۷ : ۲۲ : ۰۰۱۷ : ۳۹ : ۰۱۲۳ : ۱۷ : ۴۵
دوشنبه۱۷ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۳ : ۳۰۰۶ : ۳۶ : ۲۴۱۱ : ۵۹ : ۰۱۱۷ : ۲۱ : ۱۷۱۷ : ۳۸ : ۲۰۲۳ : ۱۷ : ۴۵
سه شنبه۱۸ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۴ : ۱۴۰۶ : ۳۷ : ۱۴۱۱ : ۵۹ : ۰۵۱۷ : ۲۰ : ۳۶۱۷ : ۳۷ : ۴۱۲۳ : ۱۷ : ۴۶
چهارشنبه۱۹ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۴ : ۵۷۰۶ : ۳۸ : ۰۵۱۱ : ۵۹ : ۱۱۱۷ : ۱۹ : ۵۶۱۷ : ۳۷ : ۰۳۲۳ : ۱۷ : ۴۸
پنج شنبه۲۰ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۵ : ۴۰۰۶ : ۳۸ : ۵۶۱۱ : ۵۹ : ۱۷۱۷ : ۱۹ : ۱۸۱۷ : ۳۶ : ۲۷۲۳ : ۱۷ : ۵۱
جمعه۲۱ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۶ : ۲۴۰۶ : ۳۹ : ۴۸۱۱ : ۵۹ : ۲۴۱۷ : ۱۸ : ۴۱۱۷ : ۳۵ : ۵۲۲۳ : ۱۷ : ۵۴
شنبه۲۲ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۷ : ۰۸۰۶ : ۴۰ : ۳۹۱۱ : ۵۹ : ۳۲۱۷ : ۱۸ : ۰۵۱۷ : ۳۵ : ۱۹۲۳ : ۱۷ : ۵۸
یکشنبه۲۳ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۷ : ۵۲۰۶ : ۴۱ : ۳۱۱۱ : ۵۹ : ۴۱۱۷ : ۱۷ : ۳۲۱۷ : ۳۴ : ۴۷۲۳ : ۱۸ : ۰۴
دوشنبه۲۴ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۸ : ۳۶۰۶ : ۴۲ : ۲۲۱۱ : ۵۹ : ۵۰۱۷ : ۱۶ : ۵۹۱۷ : ۳۴ : ۱۷۲۳ : ۱۸ : ۰۹
سه شنبه۲۵ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۱۹ : ۲۰۰۶ : ۴۳ : ۱۴۱۲ : ۰۰ : ۰۱۱۷ : ۱۶ : ۲۹۱۷ : ۳۳ : ۴۸۲۳ : ۱۸ : ۱۷
چهارشنبه۲۶ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۲۰ : ۰۵۰۶ : ۴۴ : ۰۶۱۲ : ۰۰ : ۱۲۱۷ : ۱۶ : ۰۰۱۷ : ۳۳ : ۲۱۲۳ : ۱۸ : ۲۴
پنج شنبه۲۷ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۲۰ : ۴۹۰۶ : ۴۴ : ۵۸۱۲ : ۰۰ : ۲۴۱۷ : ۱۵ : ۳۲۱۷ : ۳۲ : ۵۶۲۳ : ۱۸ : ۳۳
جمعه۲۸ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۲۱ : ۳۴۰۶ : ۴۵ : ۵۰۱۲ : ۰۰ : ۳۷۱۷ : ۱۵ : ۰۷۱۷ : ۳۲ : ۳۲۲۳ : ۱۸ : ۴۲
شنبه۲۹ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۲۲ : ۱۸۰۶ : ۴۶ : ۴۲۱۲ : ۰۰ : ۵۱۱۷ : ۱۴ : ۴۳۱۷ : ۳۲ : ۱۰۲۳ : ۱۸ : ۵۲
یکشنبه۳۰ آبان ۱۴۰۰۰۵ : ۲۳ : ۰۲۰۶ : ۴۷ : ۳۴۱۲ : ۰۱ : ۰۵۱۷ : ۱۴ : ۲۰۱۷ : ۳۱ : ۵۰۲۳ : ۱۹ : ۰۳