فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۲ : ۳۳۰۶ : ۱۱ : ۳۴۱۳ : ۱۷ : ۱۳۲۰ : ۲۲ : ۵۱۲۰ : ۴۱ : ۳۱۰۰ : ۲۷ : ۴۹
پنج شنبه۲ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۲ : ۴۸۰۶ : ۱۱ : ۴۸۱۳ : ۱۷ : ۲۶۲۰ : ۲۳ : ۰۲۲۰ : ۴۱ : ۴۱۰۰ : ۲۸ : ۰۳
جمعه۳ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۳ : ۰۵۰۶ : ۱۲ : ۰۴۱۳ : ۱۷ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۱۱۲۰ : ۴۱ : ۵۱۰۰ : ۲۸ : ۱۷
شنبه۴ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۳ : ۲۴۰۶ : ۱۲ : ۲۰۱۳ : ۱۷ : ۵۱۲۰ : ۲۳ : ۱۹۲۰ : ۴۱ : ۵۸۰۰ : ۲۸ : ۳۱
یکشنبه۵ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۳ : ۴۴۰۶ : ۱۲ : ۳۸۱۳ : ۱۸ : ۰۴۲۰ : ۲۳ : ۲۶۲۰ : ۴۲ : ۰۵۰۰ : ۲۸ : ۴۶
دوشنبه۶ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۴ : ۰۷۰۶ : ۱۲ : ۵۷۱۳ : ۱۸ : ۱۷۲۰ : ۲۳ : ۳۲۲۰ : ۴۲ : ۱۰۰۰ : ۲۹ : ۰۱
سه شنبه۷ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۴ : ۳۱۰۶ : ۱۳ : ۱۷۱۳ : ۱۸ : ۲۹۲۰ : ۲۳ : ۳۶۲۰ : ۴۲ : ۱۳۰۰ : ۲۹ : ۱۶
چهارشنبه۸ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۴ : ۵۷۰۶ : ۱۳ : ۳۸۱۳ : ۱۸ : ۴۱۲۰ : ۲۳ : ۳۸۲۰ : ۴۲ : ۱۵۰۰ : ۲۹ : ۳۱
پنج شنبه۹ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۵ : ۲۴۰۶ : ۱۴ : ۰۰۱۳ : ۱۸ : ۵۳۲۰ : ۲۳ : ۳۹۲۰ : ۴۲ : ۱۵۰۰ : ۲۹ : ۴۶
جمعه۱۰ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۵ : ۵۳۰۶ : ۱۴ : ۲۳۱۳ : ۱۹ : ۰۵۲۰ : ۲۳ : ۳۹۲۰ : ۴۲ : ۱۴۰۰ : ۳۰ : ۰۱
شنبه۱۱ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۶ : ۲۴۰۶ : ۱۴ : ۴۷۱۳ : ۱۹ : ۱۶۲۰ : ۲۳ : ۳۷۲۰ : ۴۲ : ۱۱۰۰ : ۳۰ : ۱۶
یکشنبه۱۲ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۶ : ۵۶۰۶ : ۱۵ : ۱۲۱۳ : ۱۹ : ۲۸۲۰ : ۲۳ : ۳۴۲۰ : ۴۲ : ۰۷۰۰ : ۳۰ : ۳۲
دوشنبه۱۳ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۷ : ۳۰۰۶ : ۱۵ : ۳۸۱۳ : ۱۹ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۲۹۲۰ : ۴۲ : ۰۱۰۰ : ۳۰ : ۴۷
سه شنبه۱۴ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۸ : ۰۶۰۶ : ۱۶ : ۰۵۱۳ : ۱۹ : ۴۹۲۰ : ۲۳ : ۲۳۲۰ : ۴۱ : ۵۴۰۰ : ۳۱ : ۰۲
چهارشنبه۱۵ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۸ : ۴۲۰۶ : ۱۶ : ۳۳۱۳ : ۱۹ : ۵۹۲۰ : ۲۳ : ۱۵۲۰ : ۴۱ : ۴۵۰۰ : ۳۱ : ۱۷
پنج شنبه۱۶ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۹ : ۲۰۰۶ : ۱۷ : ۰۱۱۳ : ۲۰ : ۰۹۲۰ : ۲۳ : ۰۶۲۰ : ۴۱ : ۳۴۰۰ : ۳۱ : ۳۳
جمعه۱۷ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۰ : ۰۰۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۳ : ۲۰ : ۱۹۲۰ : ۲۲ : ۵۵۲۰ : ۴۱ : ۲۲۰۰ : ۳۱ : ۴۷
شنبه۱۸ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۰ : ۴۰۰۶ : ۱۸ : ۰۰۱۳ : ۲۰ : ۲۸۲۰ : ۲۲ : ۴۳۲۰ : ۴۱ : ۰۸۰۰ : ۳۲ : ۰۲
یکشنبه۱۹ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۱ : ۲۲۰۶ : ۱۸ : ۳۰۱۳ : ۲۰ : ۳۶۲۰ : ۲۲ : ۲۹۲۰ : ۴۰ : ۵۲۰۰ : ۳۲ : ۱۷
دوشنبه۲۰ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۲ : ۰۵۰۶ : ۱۹ : ۰۲۱۳ : ۲۰ : ۴۵۲۰ : ۲۲ : ۱۴۲۰ : ۴۰ : ۳۵۰۰ : ۳۲ : ۳۱
سه شنبه۲۱ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۲ : ۴۹۰۶ : ۱۹ : ۳۴۱۳ : ۲۰ : ۵۳۲۰ : ۲۱ : ۵۷۲۰ : ۴۰ : ۱۷۰۰ : ۳۲ : ۴۵
چهارشنبه۲۲ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۳ : ۳۴۰۶ : ۲۰ : ۰۶۱۳ : ۲۱ : ۰۰۲۰ : ۲۱ : ۳۹۲۰ : ۳۹ : ۵۷۰۰ : ۳۲ : ۵۹
پنج شنبه۲۳ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۴ : ۲۰۰۶ : ۲۰ : ۳۹۱۳ : ۲۱ : ۰۷۲۰ : ۲۱ : ۱۹۲۰ : ۳۹ : ۳۵۰۰ : ۳۳ : ۱۳
جمعه۲۴ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۵ : ۰۸۰۶ : ۲۱ : ۱۳۱۳ : ۲۱ : ۱۳۲۰ : ۲۰ : ۵۷۲۰ : ۳۹ : ۱۲۰۰ : ۳۳ : ۲۶
شنبه۲۵ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۵ : ۵۶۰۶ : ۲۱ : ۴۷۱۳ : ۲۱ : ۱۹۲۰ : ۲۰ : ۳۵۲۰ : ۳۸ : ۴۷۰۰ : ۳۳ : ۳۹
یکشنبه۲۶ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۶ : ۴۴۰۶ : ۲۲ : ۲۱۱۳ : ۲۱ : ۲۴۲۰ : ۲۰ : ۱۰۲۰ : ۳۸ : ۲۱۰۰ : ۳۳ : ۵۲
دوشنبه۲۷ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۷ : ۳۴۰۶ : ۲۲ : ۵۶۱۳ : ۲۱ : ۲۹۲۰ : ۱۹ : ۴۴۲۰ : ۳۷ : ۵۳۰۰ : ۳۴ : ۰۴
سه شنبه۲۸ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۸ : ۲۴۰۶ : ۲۳ : ۳۲۱۳ : ۲۱ : ۳۴۲۰ : ۱۹ : ۱۷۲۰ : ۳۷ : ۲۳۰۰ : ۳۴ : ۱۶
چهارشنبه۲۹ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۹ : ۱۵۰۶ : ۲۴ : ۰۷۱۳ : ۲۱ : ۳۷۲۰ : ۱۸ : ۴۸۲۰ : ۳۶ : ۵۲۰۰ : ۳۴ : ۲۷
پنج شنبه۳۰ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۵۰ : ۰۷۰۶ : ۲۴ : ۴۴۱۳ : ۲۱ : ۴۱۲۰ : ۱۸ : ۱۸۲۰ : ۳۶ : ۲۰۰۰ : ۳۴ : ۳۸
جمعه۳۱ تیر ۱۴۰۱۰۴ : ۵۰ : ۵۹۰۶ : ۲۵ : ۲۰۱۳ : ۲۱ : ۴۳۲۰ : ۱۷ : ۴۶۲۰ : ۳۵ : ۴۶۰۰ : ۳۴ : ۴۹